top of page
header-Nahradni.jpg
​Z dobrého dětství čerpáme celý život

​​NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE

Nemůžeme vám slíbit, že to bude vždy jednoduché

ale můžeme slíbit, že na to nebudete sami.
V rámci doprovázení poskytujeme pěstounským rodinám tyto služby
 • pravidelný kontakt s klíčovou pracovnicí, a to minimálně jednou za 2 měsíce

 • poradenství a podporu pěstounům i dětem na jejich společné cestě

 • zprostředkování odborné pomoci našich či jiných psychologů a terapeutů

 • krátkodobou péči o dítě v době, kdy nemůžete péči o dítě zajistit vy sami

 • 14 dní celodenní péče o dítě, a to formou hlídání třetí osoby či účasti na našich nebo externích výletech, táborech a jiných pobytech

 • podporu při budování identity dítěte, pomoc se zpracováním jeho životního příběhu

 • podporu v udržování a rozvíjení vztahů dítěte s původní rodinou a blízkými osobami

 • pomoc se zajištěním bezpečného kontaktu dítěte s původní rodinou

 • ucelenou přípravu dětí na zletilost formou pracovních listů  

 • pestrou nabídku vzdělávání na míru vašim potřebám a zájmům

 • doučování pro děti námi prověřenými lektory

 • možnost zapůjčení knih z naší odborné knihovny

 • pravidelné akce pořádané naší organizací

Služby

pěstounským rodinám

Služby pěstounským rodinám a zájemcům o náhradní rodinnou péči poskytujeme na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, a to na území Moravskoslezského kraje.

Naše organizace není na poli náhradní rodinné péče žádným nováčkem, dohody o výkonu pěstounské péče uzavíráme již od roku 2013.

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Nabízíme různé formy vzdělávání na široké množství témat tak, aby si vybral každý na míru své situaci.

Vzdělávání

Pěstouni jsou zaměstnanci s úvazkem 24 hodin denně, je proto občas zajistit jim pomoc s péčí o svěřené dítě.

Krátkodobá a celodenní péče

Neztratit možnost kontaktu s blízkými osobami má pro zdravý vývoj dítěte nezastupitelný význam.

Podpora kontaktu dítěte s rodinou

Není v našich silách změnit, čím si dítě prošlo, ale můžeme mu pomoci pochopit, co se v jeho minulosti stalo.

Podpora identity dítěte

Náhradní rodinná péče s sebou často nese situace, které není možné překonat bez pomoci odborníka.

Odborná pomoc

Píšeme projekty, abychom mohli nabídnout pěstounským rodinám služby nad rámec zákona.

Další služby

Rozhodnutí stát se pěstounem či osvojitelem je důležitý životní krok, který vyžaduje čistou mysl, podporu nejbližších, a především dostatek informací.

Poradenství zájemcům

Možnosti dětí jsou omezené, proto jsou tady dospělí, aby jim pomohli.

Děti

splat-Nahradni.jpg
Podle čeho vybírat doprovázející organizaci?

Dejte si na výběru organizace záležet, vybíráte si partnera na několik nadcházejících let, se kterým budete sdílet to dobré i zlé. Zjistěte, které organizace mají pobočku v blízkosti vašeho bydliště. Ačkoliv schůzky probíhají převážně ve vaší domácnosti, do organizace budete pravděpodobně docházet na vzdělávání, odbornou pomoc a za jinými službami.

Podívejte se na webové stránky či Facebook vybraných organizací, prozradí vám, jaké služby organizace nabízí, kdo v ní pracuje a jak moc to v organizaci žije.

Domluvte si v organizacích, mezi kterými se rozhodujete, nezávaznou schůzku, na které se budete moci doptat na služby, které organizace nabízí, poznat prostory a pracovníky.

 

Vybírejte podle specifik vám svěřeného dítěte. Některé organizace se zaměřují na práci s dětmi se zdravotním postižením či znevýhodněním, jiné na pěstouny na přechodnou dobu, další např. na ty nejmenší děti.

Mohu využít vašich služeb, když mám uzavřenou dohodu u jiné organizace?

V případě volné kapacity vás rádi uvidíme na našem vzdělávání, poskytneme odbornou pomoc či zpříjemníme dítěti prázdniny naším výletem či táborem. Za poskytnutí služby bude od vás požadována úhrada dle aktuálního ceníku služeb, na kterou poté můžete požadovat příspěvek od vaší doprovázející organizace. V případě zájmu o využití některé ze služeb kontaktujte vedoucí náhradní rodinné péče.

Zvažujeme stát se náhradními rodiči, kde získáme více informací?

Nabízíme bezplatné poradenství v naší organizaci, stačí si domluvit schůzku. Hledáte-li informace z pohodlí domova, doporučujeme webové stránky dejmedetemrodinu.msk.cz. Budete-li definitivně rozhodnutí, první vaše kroky by měly vést na obecní úřad obce s rozšířenou působností, kde se dozvíte veškeré potřebné informace a obdržíte formulář žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli/pěstouny/pěstouny na přechodnou dobu. Máte z jejího vyplnění obavy? Rádi vám s tím pomůžeme. Podání žádosti je prvním krokem na cestě za přijetím dítěte do rodiny. Následuje návštěva sociální pracovnice ve vaší domácnosti, zdravotní a psychologické posouzení a příprava na to stát se náhradním rodičem.

Často kladené dotazy

Standardy

kvality

Při své činnosti se řídíme standardy kvality, které definují úroveň kvality poskytovaných služeb. Tyto dokumenty jsou známy všem zaměstnancům střediska Náhradní rodinná péče, kteří jsou povinni se jimi řídit a dodržovat je. Obsah jednotlivých dokumentů znázorňuje Mapa standardů
Poslání

Posláním střediska Náhradní rodinná péče je poskytnout poradenství, podporu a pomoc:

 • pěstounům i dětem tak, aby prostřednictvím stabilního a podnětného rodinného prostředí s fungujícími vztahy vyrostli z dětí spokojení dospělí,

 • zájemcům o náhradní rodinnou péči, aby se mohli zodpovědně rozhodnout stát se náhradními rodiči.

Cíle
 • Zájemci mají dostatek informací o náhradní rodinné péči a institucích do ní zapojených.

 • Pěstouni rozumí potřebám přijatých dětí a naplňují je. 

 • Pěstouni znají svá práva a povinnosti vyplývající z dohody o výkonu pěstounské péče.

 • Dítě se cítí být součástí náhradní rodiny. 

 • Dítě má informace o své biologické rodině a je-li to v jeho zájmu, rozvíjí se vztahy s jeho biologickou rodinou a blízkými osobami.

Cílová skupina

Spolupracujeme s pěstounskými rodinami a zájemci o náhradní rodinnou péči v rámci Moravskoslezského kraje. Bezbariérové prostory nám umožňují poskytovat služby i zdravotně znevýhodněným klientům.

Naši základní cílovou skupinu tvoří:

 • Pěstouni a poručníci (včetně pěstounů na přechodnou dobu)

 • Děti v náhradní rodinné péči

 • Zájemci o náhradní rodinnou péči

 • Každé dítě, které nás požádá o pomoc z důvodu porušování práv či ohrožení jeho života

Širší cílovou skupinu tvoří:

 • Biologická rodina dítěte v náhradní rodinné péči

 • Biologické děti pěstounů

Zásady činnosti (hodnoty)

Individuální přístup

 • Reagujeme na potřeby jednotlivých klientů. Pro co nejlepší naplnění těchto potřeb klientům nasloucháme, komunikujeme s nimi a snažíme se respektovat jejich specifickou situaci. Nasloucháme dětem a zjišťujeme jejich názor, vnímání situace, potřeby a přání.

Odbornost

 • Nabízet kvalitní služby je pro nás důležité. Naši zaměstnanci se proto pravidelně vzdělávají, dlouhodobě sledujeme trendy v oblasti práce s dětmi a rodinami a pracujeme na zkvalitňování fungování organizace.

Transparentnost

 • Klientům sdělujeme veškeré informace důležité ke kvalitnímu poskytování služby. Ve výroční zprávě pravidelně zveřejňujeme informace o našich programech, aktivitách a financování. Spolehlivě plníme závazky vůči klientům, zaměstnancům, dárcům a dodavatelům.

 • uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče (§ 47b),

 • poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče (§ 11 odst. 1 písm. d), § 11 odst. 2 písm. c)),

 • poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče (§ 47b), při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče, pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout,

 • vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností ( 19a odst. 1 písm. b), § 48 odst. 2 písm. g)).

Pověření k výkonu SPOD
Možnosti podávaní stížnosti

Nastane-li situace, že nebudete spokojeni s našimi službami, postupy či naší prací, můžete podat stížnost. Každou stížnost bereme jako pozitivní výzvu ke zkvalitnění poskytované služby, nebo zkvalitnění spolupráce s klienty.


Stížnost můžete podat:

 • Osobně či telefonicky kterékoliv pracovnici střediska NRP či ředitelce organizace

 • Písemně poštou na adresu provozovny, vhozením do poštovní schránky, e-mailem, datovou schránkou či zprávou na Facebookové stránce NRP

 • Anonymně (bez uvedení jména stěžovatele) poštou, vhozením do schránky, e-mailem, telefonicky či ústně prostřednictvím zprostředkovatele

Vyřizování a evidence stížností

Neformální ústní podání stížnosti může vyřídit pracovník v přímém kontaktu s klientem, a to okamžitě, je-li klient s řešením stížnosti spokojen. Ostatní stížnosti je kompetentní řešit pouze vedoucí NRP, ředitelka organizace, či členky správní rady. Každá stížnost je příjemcem stížnosti evidována v k tomu určeném dokumentu na sdíleném uložišti střediska, včetně řešení stížnosti.

Lhůty pro vyřízení stížností

U stížností, které není možné řešit okamžitě s příjemcem stížnosti, vám bude odesláno nejpozději do 30 dnů od podání stížnosti písemné vyrozumění, lhůta může být prodloužena na 60 dnů, pokud není možné v dané lhůtě situaci řádně prošetřit s vyslechnutím všech zapojených stran, či z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti vedoucí pracovnice. O prodloužení lhůty budete prokazatelným způsobem informováni. 
V případě anonymní stížnosti probíhá seznámení s výsledkem vyvěšením na webových stránkách v sekci Dokumenty. Vyjádření je zde vyvěšeno po dobu 1 měsíce.

Kontakty v případě nespokojenosti s řešením stížnosti

Nebudete-li spokojeni s tím, jak byla stížnost naší organizací vyřízena, máte možnost zaslat podnět na prošetření způsobu vyřízení stížnosti následujícím institucím:

Krajský úřad: na podatelně
e-mail: posta@msk.cz
tel.: +420 595 622 373
 

Veřejný ochránce práv:
e-mail: podatelna@ochrance.cz
tel.: +420 542 542 888

Těšíme se na vás v Karviné

Domluvte si schůzku:

Stačí nastínit váš problém a náš pracovník se vám ozve do 2 pracovních dní.

Jakého střediska se týká váš dotaz ?
​NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE
Mgr. Petra Hamplová

Zástupkyně ředitelky organizace, vedoucí NRP

Karviná

Ostravská univerzita v Ostravě, Psychologie – Český jazyk a literatura


Ostravská univerzita v Ostravě, Sociální pedagogika

 

Edukativní rodičovská terapie (48h)

 

Terapeutické rodičovství (48h)

 

My Backpack (24h)

Mgr. Jana Grabicová

Klíčová pracovnice, koordinátorka vzdělávání

Karviná

Ostravská univerzita v Ostravě, Poradenství v sociální práci


Ostravská univerzita v Ostravě, Management služeb soc. práce


Edukativní rodičovská terapie (48h)

Jiřina Horká, DiS.

Klíčová pracovnice

Karviná

VOŠ sociální v Ostravě, Sociální práce


Edukativní rodičovská terapie (48h)

Mgr. Michaela Pindórová, DiS.

Klíčová pracovnice

Karviná

VOŠ sociální v Ostravě, obor Sociální práce


Vysoká škola zdravotnictví a sociální práce v Žilině, obor Sociální práce


Sandplay

bottom of page