top of page
header-Poradna.jpg
„Láska a rodina jsou klíčové prvky štěstí.“
Jan Amos Komenský

PORADNA
PRO RODINY S DĚTMI

Cílovou skupinou služby jsou osoby či rodiny v Moravskoslezském kraji v nepříznivé životní situaci, ve které vnímají potřebu porozumění či změny.

Komu pomáháme
V jakých situacích Vám můžeme pomoct

Nedokážeme pomoc ve všem, ale jsme odborníky, pokud vaše nepříznivá životní situace souvisí s: 

 • prožíváním nespokojenosti ve vlastní životní situaci 

 • prožívanou dlouhodobou zátěží 

 • náročným životním obdobím 

 • odcizením ve vztahu s partnerem či dítětem 

 • potížemi v partnerských/ rodinných / mezilidských vztazích 

 • nesouladem ve výchovném stylu, výchovnými problémy 

 • prožitou nepřiměřenou zátěží v dětství 

 • nejistotou v oblasti péče o dítě a jeho výchovy. 


S ohledem na charakter služby, služba není poskytována osobám v následující situaci: 

 • neřešené domácí násilí 

 • neřešené závislostní chování 

 • potřeba řešit pouze dluhovou problematiku 

 • potřeba pomoci pouze s vyplněním formulářů a doprovody

Služby

rodinám s dětmi

Na našem pracovišti poskytujeme služby sociální a návazné služby.
V rámci registrované SS nabízíme odborné sociální poradenství, socioterapeutickou činnost a psychologické poradenství (pouze na pobočce v Třinci). Tyto služby jsou nabízeny ZDARMA.

V rámci návazných služeb poskytujeme psychoterapii, mediaci, podporu při kontaktu s dítětem (asistovaný kontakt/asistované předávání). Tyto služby jsou klientem spolufinancovány (viz ceník).

Porozumění situaci v celém jejím kontextu, navedení, kam zaměřit svou pozornost a energii.

Poradenství

Porozumění tomu, co se ve vztazích děje, co v nich potřebujeme a hledání možností, jak vztahy můžeme rozvíjet.

Psychologické poradenství

Porozumění situaci, rozvoj sociálních dovedností.

Sociálně terapeutická činnost

Podpora a hledání nových možností, když se náročné věci v životě opakují, když jsou životní události nad aktuální sílu, nebo trvají dlouhou dobu.

Terapie

Podpora dětí, které zažily nebo zažívají náročnou životní situaci.

Terapie dětí

Pomoc při řešení konfliktu a hledání pro obě strany akceptovatelného řešení.

Mediace

Zajištění práva na kontakt s dítětem, zajištění bezpečného kontaktu dítěte s rodičem.

Podporovaný kontakt

Poradenství v procesu rozvodového řízení, dojednání rodičovského plánu, který podpoří rodičovství i po rozvodu.

Rozvod / rozchod

splat-Poradna.jpg
Jaký je rozdíl mezi psychologem, psychiatrem a terapeutem?

Psycholog
vystudoval pětiletý akreditovaný studijní program jednooborové psychologie. Poskytuje psychologické poradenství, nebo psychodiagnostiku.


Psychiatr
vystudoval lékařskou fakultu a dosáhl atestace v oboru psychiatrie. Psychiatr může stanovit diagnózu a předepsat léky. Většinou pracuje na pojišťovnu.


Psychoterapeut
vystudoval magisterské studium humanitního směru s následným 5 letým psychoterapeutickým výcvikem, jehož součástí je sebezkušenost. Psychoterapeut pracuje „pod“ supervizí a dbá o další vzdělávání. Psychoterapeuti mohou být členy profesní organizace České asociace pro psychoterapii, která sdružuje zodpovědné terapeuty, kteří splňují kvalifikační požadavky a rozvíjejí svou odbornost www.czap.cz.

Proč jsou některé služby s příplatkem?

Sociální služby jsou ze zákona poskytovány zdarma (odborné sociální poradenství, sociálně terapeutická činnost a psychologické poradenství), jedná se o časově omezenou spolupráci. Ta je hrazena z dotací.
Návazné služby jsou rozšířením sociálních služeb a pro jejich financování organizace píše projekty tak, aby celé financování neleželo na klientovi, ale aby se jen spolupodílel na platbě.

Platba probíhá v hotovosti na základě příjmového dokladu.

Často kladené dotazy

Poslání

Poslání Poradenského a terapeutického centra je poskytnout poradenství, podporu a odbornou pomoc osobám, které vnímají potřebu porozumět, či změnit svou situaci v oblasti osobní, partnerské, rodinné.

Cílová skupina

Naší cílovou skupinou je rodina, dle cíle spolupráce pracujeme v různých modulech

 • individuální práce s rodičem

 • práce s rodičovským párem

 • práce s dítětem

 • práce s celou rodinou

Podle jakého zákona služby poskytujeme

Poradna je registrovanou sociální službou Odborné sociální poradenství dle Zákona č. 108/2006 Sb., O sociálních službách. Dle zákona poradenství zahrnuje základní sociální poradenství a odborné sociální poradenství.

Dále poskytujeme návazné služby dle Zákona č.  359/1999 Sb., O sociálně-právní ochraně dětí.

Cíle sociální služby 
 • Předat klientovi RELEVANTNÍ INFORMACE

 • Pomoct klientovi ke STABILITĚÚLEVĚ

 • ZORIENTOVAT klienta v náročné životní situaci

 • Podpořit klienta při HLEDÁNÍ ŘEŠENÍ

Principy sociální služby
Individuální přístup
Klientům jsou služby přizpůsobovány na míru s ohledem na jejich aktuální situaci, možnosti, zdroje.
 
Partnerský přístup
Ke klientovi je přistupováno jako k partnerovi, klient se podílí na stanovování cíle spolupráce, plánování jednotlivých kroků k jeho dosažení.
 
Informovanost
Klienti mají veškeré potřebné informace k rozhodnutí, zda chtějí sociální službu využít, a dále pak konkrétní informace potřebné k řešení jejich situace, všem klientům je podáván stejný rozsah informací s přihlédnutím k jejich specifikům tak, aby informacím porozuměli.
Možnosti podávaní stížnosti

Nastane-li situace, že nebudete spokojeni s našimi službami, můžete podat stížnost. Každou stížnost bereme jako výzvu ke zkvalitnění poskytované služby, nebo zkvalitnění spolupráce s klienty.


Stížnost můžete podat:

 • Osobně či telefonicky kterékoliv pracovnici poradny či ředitelce organizace

 • Písemně poštou na adresu provozovny, vhozením do poštovní schránky, e-mailem, datovou schránkou

 • Anonymně (bez uvedení jména stěžovatele) poštou, vhozením do schránky, e-mailem, telefonicky

Vyřizování a evidence stížností

Neformální ústní podání stížnosti může vyřídit pracovník v přímém kontaktu s klientem, a to okamžitě, je-li klient s řešením stížnosti spokojen. Ostatní stížnosti je kompetentní řešit pouze ředitelka organizace, či členka správní rady Mgr. Jana Rodáková.


Každá stížnost je příjemcem stížnosti evidována v k tomu určeném dokumentu, včetně jejího řešení.

Lhůty pro vyřízení stížností

U stížností, které není možné řešit okamžitě s příjemcem stížnosti, vám bude odesláno nejpozději do 30 dnů od podání stížnosti písemné vyrozumění, lhůta může být prodloužena na 60 dnů, pokud není možné v dané lhůtě situaci řádně prošetřit s vyslechnutím všech zapojených stran, či z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti ředitelky organizace. O prodloužení lhůty budete informováni.


 V případě anonymní stížnosti probíhá seznámení s výsledkem vyvěšením na webových stránkách v sekci Dokumenty. Vyjádření je zde vyvěšeno po dobu 1 měsíce.

Kontakty pro podání telefonické či písemné stížnosti

Mgr. Lenka Kalniková
e-mail: lenka.kalnikova@poratec.cz
tel.: +420 608 615 138

Mgr. Jana Rodáková
e-mail: rodakova@tesin.cz
tel.: +420 732 686 712

Kontakty v případě nespokojenosti s řešením stížnosti

Nebudete-li spokojeni s tím, jak byla stížnost naší organizací vyřízena, máte možnost zaslat podnět na prošetření způsobu vyřízení stížnosti následujícím institucím:

Krajský úřad: na podatelně
e-mail: posta@msk.cz
tel.: +420 595 622 373
 

Veřejný ochránce práv:
e-mail: podatelna@ochrance.cz
tel.: +420 542 542 888

Standardy

kvality

Při své činnosti se řídíme standardy kvality, které definují úroveň kvality poskytovaných služeb.

Těšíme se na vás v Karviné a Třinci

Domluvte si schůzku:

Stačí nastínit váš problém a náš pracovník se vám ozve do 2 pracovních dní.

Jakého střediska se týká váš dotaz ?
​PORADNA PRO RODINY S DĚTMI - KARVINÁ
PORADNA PRO RODINY S DĚTMI - TŘINEC
Mgr. Lenka Kalniková 

Ředitelka organizace, terapeutka

Karviná | Třinec

Ostravská univerzita v Ostravě

Komplexní výcvik v terapii a poradenství zaměřeném na řešení (720 h) 

Rodinná terapie zaměřená na vztahovou vazbu (180h)

Sandplay a symbolická práce

Terapie hrou a filiální terapie

Mgr. Simona Rykalová 

Odborná sociální pracovnice, mediátorka

Třinec

Ostravská univerzita v Ostravě, obor Sociální práce


Integrativní kouč (203 h)


Práce se skupinou (40 h)


Mediátor, mediační výcvik (72 h)

Bc. Daniela Lorenčíková, DiS

Odborná sociální pracovnice

Karviná

Rašínova vysoká škola Brno, Řízení sociálních služeb


VOŠ sociální v Ostravě, Sociální práce

Mgr. Markéta Slivková

Terapeutka

Karviná

Dlouhodobý psychoterapeutický výcvik Solution focus therapy – Přístup orientovaný na řešení (710 hod)

Ostravská univerzita v Ostravě, Sociální pedagogika

 

Slezská univerzita v Opavě, Sociální patologie a prevence

Mgr. Stanislav Janoš 

Mediátor

Karviná | Třinec

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Sociální pedagogika


Slezská univerzita v Opavě, Sociální patologie

 

Mediační výcvik

Mgr. Ing. Lukáš Szlaur

Psycholog, terapeut

Třinec

Univerzita Palackého, psychologie


Systemická supervize a koučování


Neurolingvistické programování


Komplexní psychoterapeutický výcvik

Mgr. Witold Szczerbowski

Psycholog

Třinec

Masarykova Univerzita, psychologie

Na práci s klienty spolupracuje tým pracovníků, kteří hledají co nejefektivnější pomoc klientoviy Součástí našeho týmu je externí mediátor, který pomáhá řešit konfliktní situace mezi rodiči a pomáhá jim najít shodu. Dále naši pracovníci spolupracují s externím supervizorem, který nám pomáhá při zvyšování kvality našich pracovních postupů.


Dále spolupracujeme s OSPOD a soudy, kteří naše služby nabízejí jako jednu možnou alternativu řešení klientovi situace. Spolupráce klienta s OSPOD není podmínkou pro poskytování služby.

S kým
spolupracujeme

Cílem je zmapování situace a navázání spolupráce. Zájemce uvede svou představu o tom, kam chce v situaci dojít, jak by měl podle něj vypadat cílový stav. Vyjasňují se podmínky, za nichž budou konzultace probíhat. Na tuto konzultaci je vymezena doba až 60 minut, u párové konzultace je to až 90 minut, dle závažnosti tématu. Konzultaci vede odborná sociální pracovnice.

Úvodní konzultace
Následné konzultace

Na dalších konzultacích bude zvolen způsob práce, podle typu dojednané služby budete informován/a o specificích konkrétní služby, v případě návazných služeb s vámi bude sepsána písemná dohoda a budete informován/a o příplatku, pokud je stanoven. Obvyklá délka individuální konzultace je 45 minut, v případě párové konzultace až 90 minut.

Jak si domluvit

schůzku

Pro zahájení spolupráce nepotřebujete žádná doporučení, pokud to požadujete, můžete v rámci poradenství vystupovat anonymně. Termín návštěvy si prosím domluvte telefonicky předem, jinak nemůžeme zaručit, že se vám budeme moci věnovat. V době konzultací telefony nezvedáme, na zmeškaná volání voláme zpětně nejpozději následující den.
 
Pro sjednání konzultace můžete využít kontaktní formulář.
bottom of page