top of page
splat-Nahradni.jpg

Podpora kontaktu s dítětem

Znalost kořenů pomáhá dítěti najít místo v životě.
Prioritou je domluva

Prioritním řešením při kontaktu dítěte s rodinou či osobami blízkými je vždy domluva mezi pěstouny a rodiči/osobami blízkými s ohledem na dítě a jeho potřeby.  V případě, že jsou aktéři kontaktu schopni dohody, není třeba do dohody o kontaktech vstupovat. Nedojde-li však spontánně k dohodě mezi pěstouny, rodiči/osobami blízkými a dítětem, mají tito aktéři možnost požádat OSPOD či doprovázející organizaci o pomoc s dosažením dohody. V takovém případě hovoříme o facilitaci, kterou vždy poskytuje nestranný pracovník (v našem případě sociální pracovnice druhého střediska) a která může spočívat v podpoře/pomoci:

  • při nastavování pravidel, průběhu či místa realizace kontaktu,

  • při předávání dítěte před kontaktem a po kontaktu (tzv. asistované předávání),

  • při zahájení kontaktu, kdy je pracovník OSPOD/doprovázející organizace přítomen na začátku setkání, podporuje aktéry kontaktu v navázání komunikace a poté se z kontaktu stahuje.

Zajištění bezpečí dítěte

V situaci, kdy je důvodná obava o bezpečí dítěte, musí být činěna opatření na jeho ochranu a eliminaci rizik při kontaktu. Takovým opatřením může být realizace asistovaného kontaktu, kdy se na základě dohody mezi pěstounem a rodičem účastní kontaktu třetí osoba (sociální pracovnice druhého střediska). Asistovaný kontakt probíhá na základě uzavření dohody o asistovaném kontaktu, která upravuje práva a povinnosti jednotlivých stran kontaktu a specifikuje jeho průběh (frekvence, místo konání, pravidla kontaktu apod.). Před realizací prvního kontaktu probíhá příprava dítěte, pěstouna i biologického rodiče, příp. osoby příbuzné/blízké. Po realizaci asistovaného kontaktu následuje jeho vyhodnocení, příp. úprava nastavených podmínek.

Pokud nejsou pěstouni a rodiče schopni vzájemné domluvy na kontaktech a pokud již byly vyčerpány všechny možnosti, jak jim k domluvě pomoci (včetně metod a nástrojů sociální práce jako je mediace, psychologická pomoc, terapie či případová/rodinná konference), je jedinou možností řešení soudní cestou.

Dítě by nemělo ztratit možnost kontaktu se svou původní rodinou či osobami, na kterých mu záleží. Patří to nejen k jeho základním právům, ale je to důležité pro jeho zdravý vývoj a pozitivní vnímání sebe sama. Dítě potřebuje rozumět tomu, co se v jeho minulosti stalo a kdo zaujímá jaké místo v jeho životě. U všech kontaktů dbáme na co nejpřirozenější podobu a k takové formě také směřujeme.
bottom of page